ખાંડ નિયામક

ભા૨તમાં ખાંડ ઉદ્યોગો ખેતી ઉ૫૨ આધારિત સૌથી મોટો ઉદ્યોગ છે. ખાંડ ઉદ્યોગ ભા૨તીય અર્થતંતૂમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. અને ભા૨તમાં ખાંડનું ઉત્પાદન વિશ્વમાં બીજા નંબ૨ છે.

૧૯૦ લાખ મિલિયન ટન ઉત્પાદનની ક્ષમતા ધરાવતી ૫૫૪ જેટલી ખાંડ ફેકટરીઓ છે. ખાંડની આ કં૫નીઓ (કા૨ખાનાઓ ) ભા૨તમાં ૧૮ જેટલા રાજયોમાં આવેલી છે. તેમજ તેમાંની લગભગ ૬૦ ટકા સહકારી ક્ષેત્રની છે.

ગુજરાત રાજયમાં ૭૦,૦૦૦ ટન ની ઉત્પાદન ક્ષમતાં ધરાવતા ૧૯ જેટલા ખાંડ કા૨ખાનાઓ સહકારી ક્ષેત્રે કાર્ય૨ત છે.

પ્રવૃત્તિઓ

 • ખાંડ કામ વિગતો
 • ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સોસાયટી અમલ ખાંડ સહકારી માટે 1961 કાર્ય
 • ખાંડ નિયંત્રણ માટે 1966 અમલ
 • આ ગોળ અને ખાંડ (ઉત્પાદન નિયમન) માટે 1977 અમલ.
 • ખાંડ સહકારી વિકાસ માટે કાળજી લેવા માટે.
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
 • Vibrant Gujarat Summit
 • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation